Vedtægter for ejerlauget Hersted Industripark

Ejerlauget “HERSTED INDUSTRIPARK” er stiftet til varetagelse af de fælles interesser inden for de selvstændige matrikulerede virksomheder, der er beliggende inden for området “HERSTED INDUSTRIPARK” og til disse hørende fælles indretninger.

Stiftelsen er baseret på deklaration og skøder, hvori der er pålagt grundejerne at stifte og være medlemmer af nærværende ejerlaug, hvis vedtægter er godkendt af sognerådet (kommunalbestyrelsen).

2

Medlem af ejerlauget er enhver ejer af de inden for området beliggende selvstændigt matrikulerede ejendomme. Udover de af “HERSTED INDUSTRIPARK” omfattende arealer kan ejere af arealer omfattet af partiel byplan 5 op­tages som medlemmer, såfremt de ønsker det.

3

Formålet er at administrere de fælles arealer, veje samt etablering og drift af vejbelysning, ledninger og beplantning på fællesarealer herunder arealer udlagt til vejudvidelser, alt overensstemmende med nævnte deklaration og byplanvedtægt for området.

Etablering af vejbelysning er udført, og driften overtaget af Albertslund kommune.

Ejerlauget har påtaleret med hensyn til deklarationens bestemmelser. Påtaleberettiget er endvidere kommunalbestyrelsen.

4

Som kontingent til ejerlaugets administration betales et årligt beløb af hver ejendom som måtte blive vedtaget af en generalforsamling. Beløbet betales ved hvert regnskabsårs begyndelse

5

Udgifterne ved renholdelse, vedligeholdelse, fornyelse eller reparation af de fælles anliggender, herunder beplantning, betales af medlemmerne i forhold til deres grundareals størrelse. Beløbet betales senest een uge efter regnskabets godkendelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er berettiget til på grundlag af et på generalforsamlingen forelagt budget at opkræve a konto beløb.

6

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i november måned på det af besty­relsen eller forrige generalforsamling fastsatte sted. Indkaldelse til gene­ralforsamling skal ske med 14 dages varsel. Indkaldelse skal ske ved elektronisk post/e-mail  meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal angive sted og tid for generalforsamlingens afholdelse.

7

På generalforsamlingen kan ethvert medlem møde selv eller ved befuldmægtiget ilfg. skriftlig fuldmagt. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver ejer af en selvstændig matrikuleret ejendom. Ejendomme med grundareal på 10.000 m2 og derover har yderligere 1 stemme for hver 10.000 m2, hvorved grunden overstiger 10.000 m2.

8

Den ordinære generalforsamlings dagsorden er, såfremt ikke andet er nævnt:

Valg af dirigent.

Formandens beretning for det forløbne år.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år.

Valg af bestyrelse

Valg af 2 suppleanter

Valg af 1 revisor

Eventuelt

Genvalg kan finde sted. Alle valg sker med simpel stemmeflertal af de stemmeberettigede.

9

Forslag, der af et medlem ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal senest 1. september indleveres skriftligt med forslagsstillerens under­skrift til bestyrelsen.

10

På generalforsamlingen vælges med simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og drager omsorg for, at forhandlingsprotokollen føres og underskrives af dirigenten for generalforsamlingen samt bestyrelsen.

11

Alle vedtagelser sker med 2/3 stemmeflerhed af de fremmødte, dog at mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Ændringer i nærværende vedtægter dog mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede og endvidere godkendelse af kommunalbestyrelsen.

12

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen, en generalfor­samling eller mindst 10 medlemmer skriftligt forlanger det med opgivelse af forhandlingsemne.

Generalforsamlingen indkaldes på samme måde som ordinær og med angivelse af forhandlingsgenstanden.

13

Ejerlauget ledes af en bestyrelse bestående af indtil 7 medlemmer. Af bestyrelsens medlemmer skal mindst 2 repræsentere grundejere med areal på indtil 9.999 m2 og mindst 4 repræsentere grundejere med areal fra 10.000 m2 og op.

14

Alle spørgsmål inden for bestyrelsen afgøres med simpel stemmeflerhed. I til­fælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, med mindre mindst fire af dens medlemmer er til stede. Intet medlem af bestyrelsen må stemme i forhold, der vedrører hans ejendom eller person.

15

Efter hvert bestyrelsesmøde udsendes elektronisk referat, der skal godkendes på det følgende bestyrelsesmøde.

Det skal tilstræbes, at der afholdes bestyrelsesmøde 1 gang hvert kvartal, men i øvrigt efter indkaldelse af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer.

16

Kassereren fører løbende regnskab over ejerlaugets indestående i bank eller sparekasse. Kassereren kan kun i forening med et bestyrelsesmedlem trække på ejerlaugets konto.

Bestyrelsen kan dog give kassereren fuldmagt til på egen hånd at disponere over ejerlaugets konti. Fuldmagten skal udfærdiges efter det relevante pengeinstituts regler og formkrav. Overfor ejerlauget er kassereren dog alene bemyndiget til at betale indkomne regninger via netbank.

17

Regnskabsåret løber fra 1/9 til 31/8. Udkast til resultatopgørelse og balance samt budget forelægges bestyrelsen til forhandling i et bestyrel­sesmøde inden 15. oktober og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

18

Årsregnskabet afgives til revisoren senest den 15. september, og revisionen skal være tilendebragt inden 14 dage derefter.

19

Beplantning af fællesarealerne samt hegn skal stedse vedligeholdes på en sådan måde, at det er en pryd for omgivelserne.

De medlemmerne tilhørende arealer skal vedligeholdes på en sådan måde, at de ikke er til mispryd for omgivelserne.

20

Bestyrelsen ansætter fornøden medhjælp til pasning af veje og andre fællesanlæg.

21

I tilfælde af tvist vedrørende foreningens anliggender mellem bestyrelsen og medlemmerne eller mellem medlemmerne indbyrdes afgøres sagen bortset fra tilfælde, hvor generalforsamlingen eller bestyrelsen er udstyret med myndighed til at træffe afgørelsen, af en voldgiftsret, der består af 2 personer, af hvilke hver af de tvistende parter vælger een.

Hvis den ene part nægter eller undlader inden 8 dage at vælge voldgiftsmand, vælges denne af bestyrelsen.

Kan de to voldgiftsmænd ikke blive enige, anmodes borgmesteren for Alberts­lund kommune om at vælge en opmand, og den samlede voldgiftsret afgør da sagen på grundlag af de processuelle regler, som den herfor vil anvende.

Voldgiftsdomstolen fastsætter pålæg om sagens omkostninger samt bestemmer, hvilke følger der skal indtræde, hvis voldgiftssagens parter ikke inden for dem ved voldgiftskendelsen givne frist godvilligt retter sig efter kendelsen.

Nærværende vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 9.juni 1964.

____________

Navneændring fra EJERLAUGET INDUSTRICENTRUM HERSTEDØSTER til EJERLAUGET ”HERSTED INDUSTRIPARK” er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. november 1995.

____________

Redaktionelle ændringer er foretaget den 16. november 1999.

Redaktionelle tilrettelser af § 7, 13 og 15 foretaget den 7. januar 2010.

Ændring af ordlyd i § 16 foretaget den 13. januar 2012.

§ 6 ændret ved enstemmning beslutning den 10. november 2016