Ejerlauget Hersted Industripark

Det er med stor glæde, at bestyrelsen for Ejerlauget i Hersted Industripark byder velkommen til vores nye hjemmeside. Vi håber, at hjemmesiden giver et godt overblik over, hvad der foregår i Hersted Industripark.

Visionerne
En af visionerne for Hersted Industripark var og er, at den skal adskille sig fra andre erhvervsområder ved en højere kvalitet. Ikke alene vedrørende udformningen af bygninger, facader, skilte, materialer og farver, men også når det gælder områdets infrastruktur, beplantning etc.

Tidens tand
Tidens tand har dog sat sit præg på området. Derfor besluttede bestyrelsen i Hersted Industripark for nogle år siden at iværksætte en proces, der i løbet af en årrække skal få Hersted Industripark til igen at fremstå som et område, der er værd at aflægge et besøg og ikke mindst som et område, hvor det er attraktivt at placere sin virksomhed.

Gennem de sidste par år er første del af processen, nemlig udskiftning af alle henvisningsskilte gennemført. Resultatet er en ensartet skiltestruktur, der fremstår til stor gavn for alle.

Kommende tiltag
Næste del af processen, en etapevis udskiftning af beplantningen langs vejene er blevet sat i værk. Beplantningen i området har været forsømt gennem årene. Sammen med landskabsarkitekt Birgitte Fink har Hersted Industripark udarbejdet et smukt projekt, som beskriver udskiftningen af beplantningen.

Udskiftningen sker i et tæt samarbejde med Albertslund Kommune. På Smedeland er første del af udskiftningen allerede foretaget.

Samtidig med udskiftningen af beplantningen vurderes mulighederne for at placere skulpturer i området. Der er flere muligheder for dette, og det er vort håb, at også denne del af processen bliver gennemført med succes.

Ved etableringen af Hersted Industripark blev der indført nogle særlige servitutbestemmelser på samtlige grunde. Af disse fremgår det, at alle bebyggelsesplaner og projekter til bygninger skal indsendes til godkendelse hos Hersted Industripark. Denne godkendelse omfatter facadeudformning, materialer, farvevalg, skiltning etc. Formålet er at opnå et smukt og ensartet helhedspræg. Servitutterne er stadigvæk gældende.

I forbindelse med den forestående revision af Kommuneplanen er der lagt op til en revision af servitutterne. Bestyrelsen vil i samarbejde med kommunen tilpasse servitutterne, således at de stemmer overens med nutidens krav.

Af andre kommende, men væsentlige opgaver, kan nævnes miljøforhold i erhvervsområdet samt et mere formaliseret samarbejde med de øvrige erhvervsorganisationer på Vestegnen af København.

Samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen
Hersted Industripark og Albertslund Kommune har fælles interesser. Bysamfundet i Albertslund har udviklet sig hånd i hånd med det store industriområde. I bestyrelsen har vi fået en række henvendelser fra medlemmer, der mener, at kommunen bør yde mere, når man tager i betragtning, hvor meget medlemmerne i Hersted Industripark bidrager med. Medlemmerne betaler en høj ejendomsskat og dækningsafgift, ligesom prisen for at komme af med affald er betydeligt højere end i de omkringliggende kommuner.

Det er bestyrelsens mål, at vi skal i en tættere dialog med Albertslund Kommune også om disse forhold.

Fremover
For bestyrelsen i Hersted Industripark er det en primær opgave at være med til at fastholde området som værende et af de mest attraktive i Storkøbenhavn.

Vi har med tilfredshed konstateret en positiv udvikling i området med tilgang af mange nye virksomheder, og flere ejendomme er blevet renoveret og tilpasset nutidens krav. Det er dog alt for tidligt at stoppe op og være tilfredse.

Det er ikke nogen nem opgave at få Hersted Industripark til igen at fremstå som noget særligt. Vi er godt på vej, men det bliver et langt og sejt træk for alle parter ejere, lejere og kommunen.

Lars Gøtke
Bestyrelsesformand